Jak i gdzie zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa w czasie leczenia

Daniel Anweiler        19 czerwca 2018        Komentarze (0)

Jak zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwaW poprzednim wpisie opisałem, że błąd lekarza może czasem skutkować jego odpowiedzialnością karną za przestępstwo. No tak ale jak i gdzie zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa przez lekarza czy personel medyczny. Tyle się teraz słyszy o specjalnych działach w prokuraturach ds. błędów medycznych, ale który jest właściwy.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zacząć trzeba od zawiadomienia odpowiedniego organu o tym, że ma się podejrzenie iż w wyniku leczenia mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez lekarzy lub personel medyczny.

Najpierw musisz ustalić gdzie mogło dojść do popełniania  przestępstwa na Twoją szkodę lub szkodę osoby bliskiej. Za zwyczaj będzie to miejsce gdzie Ty lub Twój bliski byliście leczeni gdyż właściwy zgodnie z procedurą karną jest organ w którego okręgu popełniono przestępstwo.

Zatem jak wiesz już gdzie mogło dojść do popełnienia przestępstwa to teraz do którego organu możesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W sprawach przestępstw dotyczących błędów medycznych w Polsce działają w prokuraturze odpowiednie działy zajmujące się ściganiem takich przestępstw. Podział spraw zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości dotyczy prokuratur regionalnych (zastąpiły prokuratury apelacyjne – po jednej na każde województwo) oraz prokuratur okręgowych (po kilka w każdym województwie).

Działy ds. błędów medycznych działające w prokuraturach regionalnych prowadzą lub nadzorują postępowania w  spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka. W prokuraturach okręgowych działy ds. błędów medycznych zajmują się prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.

Oznacza to, że jeżeli masz podejrzenie, że popełniono w czasie Twojego leczenia lub leczenia bliskiej Ci osoby przestępstwo to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa składasz do prokuratury właściwej ze względu na miejsce popełnienia czynu tj. regionalnej lub okręgowej.

Czy lekarz odpowiada karnie za moją szkodę?

Daniel Anweiler        14 stycznia 2018        7 komentarzy

Odpowiedzialność karna lekarzaW poprzednich wpisach omówiłem podstawy związane z odpowiedzialnością za szkodę medyczną. Wiesz już, że za Twoją szkodę odpowiada szpital oraz ubezpieczyciel a czasem także lekarz. Często podczas rozmów z moimi przyszłymi klientami pada pytanie z ich strony „a czy lekarz odpowiada karnie za swój błąd”? Odpowiedź jest jak zwykle prawnicza „to zależy”. No właśnie od czego zależy. Można powiedzieć, że od tego czy jego zachowanie wyczerpało znamiona czynu zabronionego czyli tak naprawdę od oceny faktów i dowodów w sprawie. Ok ale jakie zachowanie jest karalne?

Za jakie zachowanie odpowiada karnie lekarz?

Za zwyczaj kwalifikacją czynu zabronionego jaką się przyjmuje jest kwalifikacja z art 160 § 2 kodeksu karnego. Przepis ten stanowi o odpowiedzialności osoby za narażenie „człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” jeżeli ciąży na niej szczególny obowiązek opieki nad osobą zagrożoną własnie takim niebezpieczeństwem.

Co to zatem oznacza?

Przyjmuje się, że narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w art. 160 k.k., może zostać zrealizowane w jeden z trzech sposobów: przez sprowadzenie zagrożenia, jego znaczące zwiększenie, a także – w przypadku gwaranta nienastąpienia skutku (lekarza, inny personel medyczny) przy przestępstwach z zaniechania – przez niespowodowanie jego ustąpienia albo zmniejszenia.  (wyrok SN z dnia 14 lipca 2011 r., III KK 77/11, OSNKW 2011, nr 10, poz. 94).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2000 r., WA 23/00, LEX nr 532395 skutkiem, o którym mowa w art. 160 § 1-3 k.k. jest nie tylko spowodowanie zagrożenia w sytuacji, w której przed zachowaniem sprawcy żadne niebezpieczeństwo pokrzywdzonemu nie zagrażało, ale także skutek ten będzie miał miejsce wtedy, gdy sprawca swoim zachowaniem zwiększa zagrożenie dla już zachodzącego bezpośrednio niebezpieczeństwa. W szczególności będzie to miało miejsce wtedy, gdy sprawca zobowiązany do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu zaniecha wykonania ciążącego na nim prawnego szczególnego obowiązku.

Co to może oznaczać w przypadku odpowiedzialności lekarza?

Stosownie do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r., V KK 37/04, OSNKW 2004, nr 7-8, poz. 73 skutek czynu zabronionego określonego w art. 160 k.k. może urzeczywistniać się także w zwiększeniu stopnia narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, które wystąpiło już wcześniej, ale jeśli zarzuconym zachowaniem jest nieumyślne zaniechanie ciążącego na oskarżonym obowiązku zapobiegnięcia skutkowi, to warunkiem pociągnięcia oskarżonego (lekarza) do odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 160 § 2 i 3 k.k. jest obiektywne przypisanie mu takiego skutku. Będzie on spełniony wtedy, gdy zostanie dowiedzione, że pożądane zachowanie alternatywne, polegające na wykonaniu przez oskarżonego ciążącego na nim obowiązku, zapobiegłoby realnemu i znaczącemu wzrostowi stopnia tego narażenia. Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2012 r., IV KK 42/12 Sąd Najwyższy stwierdził, że skoro skutkiem przestępstwa jest samo „narażenie” na niebezpieczeństwo (czyli sprowadzenie już samej możliwości wystąpienia określonych niebezpiecznych dla zdrowia lub życia następstw), to odpowiedzialności karnej z art. 160 k.k. podlega lekarz-gwarant, który w wyniku zaniechania udzielenia właściwego świadczenia zdrowotnego zdynamizował swą bezczynnością przebieg i rozwój procesów chorobowych u pacjenta w ten sposób, że zaczęły one bezpośrednio zagrażać jego życiu i zdrowia. Dalej Sąd Najwyższy podkreśla, że ów skutek w postaci narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zachodzi nie tylko wówczas, gdy sprawca swoim zachowaniem ten stan wywołuje lub też zwiększa istniejące już bezpośrednie zagrożenie dla życia albo zdrowia człowieka. Lekarz – jako gwarant życia i zdrowia człowieka jest zobowiązany do tego, by odwracać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, a nie tylko do tego, by go nie zwiększać. Gwarant ma bowiem obowiązek wdrożyć wszystkie te działania, które w warunkach sytuacyjnych, w jakich działa, są według rekomendacji wynikających z aktualnego stanu wiedzy medycznej wymagane jako dające szansę na wykluczenie, ograniczenie czy neutralizację niebezpieczeństwa „pierwotnego” – a nie tylko takie, które mogą do tego prowadzić w sposób pewny. Zakres obowiązków ciążących na gwarancie musi być bowiem definiowany w odniesieniu do tego momentu czasowego w którym on działa, w oparciu o wtedy dostępne mu informacje o okolicznościach stanu faktycznego. W odniesieniu do tego momentu formułowane być winny wnioski co do zakresu realizacji tychże obowiązków i niebezpieczeństw, które wynikać mogą z ich zaniechania.

Zatem lekarz odpowiada poza oczywistym błędnym działaniem, gdy w danych okolicznościach mógł działać w oparciu o posiadaną wiedzę o stanie pacjenta nad którym sprawuje opiekę albo gdy nie zebrał odpowiednich informacji o jego stanie i nie działał prawidłowo lub w ogóle.

Jeżeli masz wątpliwości i chcesz się skonsultować z adwokatem w swojej sprawie skontaktuj się.

adwokat Daniel Anweiler

Ustalenie odpowiedzialności szpitala i ubezpieczyciela za szkodę na przyszłość

Daniel Anweiler        26 września 2017        4 komentarze

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłośćW poprzednich wpisać pokazałem Ci co składa się na Twoje roszczenie odszkodowawcze i co dokładnie możesz żądać od podmiotu leczniczego oraz ubezpieczyciela.

Najważniejszą częścią roszczenia jest, moim zdaniem, roszczenie o ustalenie odpowiedzialności podmiotu leczniczego oraz ubezpieczyciela za szkody mogące powstać w przyszłości a wynikające z doznanej przez Ciebie obecnie szkody .

Co daje ustalenie odpowiedzialności na przyszłość.

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość daje tą możliwość, że w przypadku gdy w następstwa szkody ujawnią się lub spowodują nową szkodę w czasie późniejszym możesz dochodzić nowego odszkodowania i zadośćuczynienia. Zawarte w wyroku kończącym sprawę stwierdzenie o uznaniu odpowiedzialności podmiotu leczniczego i ubezpieczyciela na przyszłość powoduje, że Twoje przyszłe roszczenie np. za 5 lat nie ulega przedawnieniu w związku z upływem czasu od zdarzenia powodującego szkodę.

Dla przykładu: Poniosłeś szkodę związaną z błędną diagnoza i w związku z tym także błędnym leczeniem. Wygrałeś sprawę i otrzymałeś odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz rentę. Po 10 latach pojawiło się nowe schorzenie związane z pierwotną szkodą. Gdybyś nie miał w wyroku stwierdzenia o odpowiedzialności za szkodę wynikłą w przyszłości z doznanej wcześniej szkody Twoje roszczenie uległo by przedawnieniu. Jednakże gdy sąd w wyroku wskaże, że podmiot leczniczy i ubezpieczyciel odpowiada na przyszłość to możesz spokojnie dochodzić kolejnych roszczeń odszkodowawczych.

Jeżeli nie wiesz od czego zacząć w dochodzeniu odszkodowania za szkodę medyczną przeczytaj mój wpis który znajdziesz tutaj.

Gdybyś chciał skorzystać z mojej pomocy w swojej sprawie skontaktuj się.

Wezwanie do zapłaty odszkodowania

Daniel Anweiler        20 września 2017        2 komentarze

Zanim złożysz pozew w sądzie o zapłatę odszkodowania za szkodę medyczną musisz a właściwie powinieneś wezwać podmiot leczniczy do zapłaty tego odszkodowania. Może się okazać, że zdecyduje się zapłacić. Podmiot leczniczy jest związany w sprawie Twojego roszczenia stanowiskiem swojego ubezpieczyciela.

Po co zatem wezwanie do zapłaty?

Z mojej praktyki wiem, że z dwóch powodów jest ono zasadne i potrzebne do dalszego prowadzenia sprawy o odszkodowanie medyczne.

Próba ugodowego załatwienia sprawy.

Po pierwsze przepisy procedury cywilnej wymagają aby przed rozpoczęciem sprawy sądowej spróbować rozwiązać sprawę polubownie. Bez takiej próby pozew zostanie odrzucony jako nie spełniający warunków formalnych.

Skoro już wysyła się wezwanie do zapłaty to można przecież spróbować rzeczywiście podjąć działania w celu ugodowego zakończenia sprawy i uzasadnić swoje roszczenie w sposób nie tylko pro forma.

Co się dzieje z wezwaniem do zapłaty po wysłaniu?

Wezwanie do zapłaty odszkodowania najpierw trafia do podmiotu leczniczego od którego żądamy zapłaty odszkodowania. Podmiot jest zobowiązany na nie odpowiedzieć choć czasem robi to z dużymi oporami i po przypomnieniach o swoim obowiązku.

Wezwanie do zapłaty zostaje następnie przesłane do ubezpieczyciela podmiotu leczniczego gdzie jest rozpatrywane przez likwidatora szkody oraz orzeczników szkody. Na podstawie dokumentacji medycznej wydają swoją opinię i decyzję co do uznania bądź nie swojej odpowiedzialności. Taka decyzja jest uzasadniona i zawiera odpowiedź na wszystkie nasze zarzutu co do leczenia.

I tu jest właśnie drugi powód dla którego warto składać wezwanie do zapłaty. Mamy podaną argumentację ubezpieczyciela, który także będzie na dalszym etapie sprawy pozwany, na nasze stanowisko. Wiemy zatem co napisze w odpowiedzi na nasz pozew i cześć argumentacji możemy już zbić w samym pozwie nie czekając na odpowiedź na nasz pozew.

Dlatego jak widzisz z tych dwóch powodów warto a nawet trzeba zaczynać sprawę od dobrego wezwania do zapłaty.

*****

Warto też przeczytać.

Odszkodowanie za szkodę medyczną >>

Zadośćuczynienie za krzywdę >>

Renta za szkodę medyczną >>

Renta za szkodę medyczną

Daniel Anweiler        19 września 2017        Komentarze (0)

Renta za szkodę medycznąW poprzednich wpisach opisałem jakie składowe wchodzą w roszczenie o odszkodowanie medyczne. W niniejszym wpisie poruszę kwestie związane z rentą dla poszkodowanego.

Przepis kodeksu cywilnego stanowi:

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie (1) lub częściowo (2) zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby (3) lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (4), może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Co on oznacza i jak to udowodnić w sądzie?

Jeżeli jesteś poszkodowany w sprawie błędu medycznego to o rentę możesz się starać gdy:

  1. utraciłeś całkowicie zdolność do pracy. Tutaj sprawa jest prosta i oczywista renta powinna być równa zarobkom które byś osiągał gdybyś nie doznał szkody. W sprawie o odszkodowanie medyczne udowodnienie wysokości renty polega na wykazaniu wszystkich możliwych, ewentualnych swoich zarobków w oparciu o umowę o pracę którą miałeś podpisaną, umowę zlecenia czy nawet przyrzeczoną umowę o pracę albo podpisany list intencyjny, że masz otrzymywać za swoją pracę określone okresowe wynagrodzenie.
  2. utraciłeś częściowo zdolność do pracy. Wysokość renty oblicza się poprzez porównanie osiąganych zarobków po szkodzie z hipotetycznymi zarobkami, które mogłeś osiągać ustalane na zasadzie tak jak przy całkowitej utracie zdolności do pracy.
  3. zwiększyły się potrzeby. Dochodzenie renty na tej podstawie możesz gdy Twoje potrzeby w wyniku poniesionej szkody uległy zwiększeniu. Chodzi tu o stałe miesięczne wydatki dotyczące leczenia czy też przystosowania mieszkania lub samochodu. Chodzi także np. o konieczność dodatkowego przeszkolenia w celu zmiany pracy czy zakupu sprzętu pomagającego w pracy.
  4. zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość. Przesłanka zasądzenia renty na tej podstawie jest zmniejszenie się możliwości na osiągniecie sukcesu zawodowego w przyszłości w związku z doznaną szkodą. Oznacza to, że uszkodzenie ciała bądź też rozstrój zdrowia spowodował utratę u Ciebie cech pozwalających na skuteczne osiąganie sukcesów w wybranym zawodzie czy też działaniu. Dla przykładu: do pracy potrzeby jest Ci donośny głos (nauczyciel, aktor teatralny, sprzedawca) a w wyniku szkody medycznej jest on chrapliwy i słabo słyszalny. Zmniejszyły się zatem Twoje szanse i widoki na przyszłość.

Co jest potrzebne jako dowód sądowy.

Wszystkie wskazane wyżej okoliczności wymagają udowodnienia w sądzie za pomocą w szczególności dokumentów ale także świadków. Także jeżeli masz wydatki związane z leczeniem zbieraj za wszystko faktury imienne na ciebie. Miałeś podpisać umowę to niech Twój kontrahent potwierdzi Ci na piśmie, że podpisałby z Tobą umowę. Wszystkie te dokumenty i powstałe na ich podstawie wyliczenia pozwolą określić w jakie wysokości przysługuje Ci renta.

*****

Warto też przeczytać.

Co jest potrzebne do skonstruowania pozwu o odszkodowanie medyczne >>

Kto odpowiada za Twoją szkodę >>

Przedawnienie roszczeń o odszkodowania za błędy medyczne >>