Odszkodowanie za nieudaną operację plastyczną

Daniel Anweiler        26 listopada 2015        Komentarze (0)

Każdy z nas chciałby wyglądać młodo i pięknie. W obecnych czasach jest to możliwe do osiągnięcia poprzez operacje plastyczne na które stać coraz więcej osób. W związku z tym, że takich zabiegów poprawiających wygląd dokonuje się coraz więcej wzrósł odsetek nieudanych operacji plastycznych.

Nie są to sprawy tak drastyczne jak sprawa szwedki sprzed kilku lat, która poddawała się operacji w Polsce a cały zabieg skończył się jej trwałym poważnym kalectwem. Za zwyczaj są to źle wykonane zabiegi ujędrniające skórę lub usuwajcie przebarwienia (np. poparzenie laserem), nieudana liposukcja czy źle wygładzone zmarszczki.

Wydawać by się mogło, że lekarz robił co mógł ale skoro się nie udało a nie popełnił błędu medycznego z odszkodowania nici. Jednakże zabiegi upiększające czy też operacje plastyczne nie są zabiegami mającymi na celu wyleczenie. Są to operacje nie będące zabiegami koniecznymi, za wyjątkiem oczywiście operacji plastycznych osób poparzonych czy po wypadkach (np. rekonstrukcja twarzy). W przypadku operacji plastycznych lekarz odpowiada za rezultat swojego działania a nie jak w przypadku leczenia ratującego zdrowie i życie, gdzie odpowiada za dołożenie należytej staranności.

Chirurg plastyczny dokonujący zabiegu lub operacji plastycznej musi Cię poinformować o wszystkich niekorzystnych następstwach zabiegu. Podpisujesz z nim umowę na wykonanie operacji czy zabiegu a on odpowiada za jej należyte wykonanie. Za zwyczaj przy operacjach plastycznych ustala się z lekarzem jakie ma być efekt operacji (np. wygładzone zmarszczki, zmniejszony nos, odessany tłuszcz z brzucha). Takie wasze ustalenia są wyznacznikiem efektu który ma być przez lekarza osiągnięty.

Jeżeli nie uda się ustalonego efektu osiągnąć z winy lekarz odpowiada on za nienależyte wykonanie umowy. Trzeba w takiej sprawie przede wszystkim udowodnić, że zamiarem stron było osiągniecie efektu w postaci poprawy wyglądu oraz, że efekt ten obiektywnie nie został osiągnięty.

Błąd medyczny

Daniel Anweiler        25 listopada 2015        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach omówiłem kto może odpowiadać za błąd medyczny, jakie przysługują Ci roszczenia oraz jaki jest okres ich przedawnienia. W dzisiejszym wpisie omówię co kryje się pod prawniczym sformułowaniem błąd medyczny nazywanym też błędem lekarskim.

Błąd medyczny czy też błąd lekarski to „(…) czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym” (wyrok SN z dnia 1.IV.1955 r., IV CR 39/54; OSN 1957, poz. 7).

W nauce prawa cywilnego rozróżnia się trzy rodzaje błędów lekarskich. Wyróżnia się błąd diagnostyczny, terapeutyczny i rokowania. Wywołać szkodę mogą także zdarzenia dotyczące samej organizacji w szpitalu a nie samego działanie lekarzy w stosunku do chorego. Niektórzy prawnicy nazywają taki rodzaj zdarzenia błądem organizacyjny.

Ok, no to czym się charakteryzują poszczególne błędy?

Błąd diagnostyczny to po prostu zła interpretacja przez lekarza symptomów choroby. Lekarza albo nie rozpoznaje w ogóle choroby (błąd negatywny) albo stwierdza mylnie, że pacjent jest chory ale na co innego niż w rzeczywistości (błąd pozytywny). Jako przykład można podać, że pacjent skarży się na bóle nóg i jest leczony na schorzenia reumatologiczne gdzie w rzeczywistości wysuwa mu się dysk w kręgosłupie i uciska na nerw co powoduje bóle kończyn. Innym przykładem może być stwierdzenie przez lekarza niestrawności podczas gdy pacjent cierpi na zapalenia wyrostka robaczkowego. Ten rodzaj błędu ma zazwyczaj najdalej idące skutki gdyż jego konsekwencją jest albo nie wdrożenie w ogóle leczenia albo błędne leczenie.

Błąd terapeutyczny polega na tym, że co prawda lekarz rozpoznał chorobę lub stan pacjenta ale zastosował niewłaściwy lek lub metodę leczenia, która jest już zarzucona albo nie właściwa dla pacjenta. Przykładem może być nie przeprowadzenie porodu poprzez cesarskie cięcie tylko kontynuowanie porodu naturalnego podczas gdy zapisy KTG wskazują iż konieczne jest przeprowadzenie natychmiastowego cesarskiego cięcia.

Błąd rokowania to błąd lekarza w zakresie prognozy co do stanu zdrowia pacjenta. Oznacza to, że lekarz myli się zakładając, że pacjent wyzdrowieje wcześniej lub jest chory bardziej niż w rzeczywistości. W obu przypadkach włącza niewłaściwe leczenie, które jest powodem pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Szkodę u pacjenta może także wywołać tzw. błąd organizacyjny. Nie jest to błąd lekarski ale błąd w organizacji szpitala czy przychodni. Do takich zaniedbań zalicza się w szczególności brak sterylności podczas zabiegu operacyjnego, pozostawienie przyrządów chirurgicznych w ciele operowanego, niewłaściwe obsadzenie dyżurów lekarskich albo włożenie do dokumentacji medycznej pacjenta nie jego wyników badań co powoduje w następstwie błędne działanie lekarza.

Zazwyczaj jest tak, że jeden rodzaj błędu nie występuje sam tylko jest on następstwem innego błędu lub sam powoduje, że leczenie jest niewłaściwe. Jest tak zazwyczaj przy błędzie diagnostycznym, który pociąga za sobą błędne leczenie czyli błąd terapeutyczny.

Wszystkie te rodzaje błędów medycznych czy też błędów w sztuce lekarskiej mogą oznaczać, że przysługuje poszkodowanemu pacjentowi odszkodowanie za szkodę.

Zapraszam do komentowania, lektury pozostałych wpisów oraz subskrypcji bloga.

Sprostowanie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        24 listopada 2015        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie pokazałem Ci jak ważna w procesie o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej jest dokumentacja medyczna oraz jak o nią skutecznie wystąpić do Szpitala. W tym wpisie pokaże Ci, że można wystąpić o sprostowanie twojej dokumentacji jeżeli nie zgadza się z tym co było naprawdę.

Ok. Masz już w rękach swoją dokumentację medyczną i po lekturze okazuje się, że nie wszystko jest wpisane do dokumentacji lub wpisane są informacje o zdarzeniach których nie było. Dla przykładu: wywiad prowadzony przy przyjęciu do szpitala nie jest w całości wpisany do dokumentacji, brak jest uwzględnienia prowadzonej konsultacji specjalistycznej lub wykonanych badań albo są wpisane badania których Ci nigdy nie zrobiono.

Co w takim wypadku?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014 poz. 177 z późn. zm.) masz prawo do żądania aby przy błędnej adnotacji w dokumentacji zamieszczona została adnotacja o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji. Oznacza to tym samym, że dokonano sprostowania dokumentacji. Niestety zgodnie z prawem poprzednia błędna adnotacja zostaje dalej wpisana ale z informacją, że jest inaczej niż zostało to zapisane.

Problem niestety powstaje gdy Szpital a właściwie lekarz który dokonał wpisu obstaje przy swoim i nie chce zmienić wpisu w dokumentacji. Brak jest wyrażonego wprost środka prawnego do dochodzenia sprostowania dokumentacji poza Szpitalem.

Można spróbować złożyć zawiadomienie do prokuratury, że wpis został sfałszowany ale to nie da nam rezultatu w postaci sprostowania wpisu. Moim zdaniem najlepszą drogą jest założenie sprawy w Sądzie o zobowiązanie do złożenia określonego oświadczenia przez lekarza.

Tak czy inaczej gdy lekarz obstaje przy swoim trzeba mu wykazać, że nie ma racji co oznacza, iż musisz zebrać dowody w szczególności świadków i dokumenty aby wykazać swoje racje. Warto jednak się nie poddawać w przypadku gdy szpital nie uwzględni naszego wniosku o sprostowanie. Błędna dokumentacja medyczna będzie mieć wpływ na wynik sprawy o odszkodowanie medyczne gdyż na jej podstawie opinie będą wydawać biegli sądowi.

Zapraszam do lektury pozostałych wpisów, komentowania i subskrypcji.

Dokumentacja medyczna. Ważny dowód w procesie sądowym

Daniel Anweiler        13 listopada 2015        8 komentarzy

W poprzednich wpisach na blogu pokazałem ci jakie masz roszczenia do lekarza czy szpitala, kto odpowiada za twoją szkodę oraz omówiłem przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za błędy medyczne. Dzisiaj zdradzę ci trochę sekretów z kuchni adwokackiej.

W procesie przygotowywania pozwu o odszkodowanie za błędy medyczne ogromne znaczenia ma twoja dokumentacja medyczna.

To także na jej podstawie jestem w stanie, z niewielką pomocą znajomych lekarzy, określić czy szkoda nastąpiła i czy mamy szanse w sądzie. Dokumentacja medyczna jest o tyle także ważna gdyż to na jej podstawie biegli sądowi wydają swoją opinię w sprawie sądowej. Na tejże zaś opinii swój wyrok w dużej mierze opiera sąd.

Dlatego zawsze doradzam moim klientom, żeby jak najszybciej złożyli wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia procesowego gdyż im dalej od zabiegu lub leczenia które spowodowało szkodę tym mniej z tego całego zdarzenia pamiętamy my oraz nasi najbliżsi.  Piszę o tym dlatego, że zdarza się iż w dokumentacji jest napisane coś innego a pacjent, mój klient, pamięta, że było inaczej. Nie chcę się tu rozwodzić nad kwestiami dopisywania rożnych rzeczy do dokumentacji medycznej. Wystarczy stwierdzenie, że im szybciej weźmiemy dokumentację medyczną tym większe prawdopodobieństwo, że odpowiada ona prawdzie lub że możemy żądać dokonania w niej adnotacji korygujących jej treść.

Ok, czyli możesz a w sumie powinieneś złożyć wniosek o wydanie  dokumentacji medycznej jeżeli masz podejrzenie co do tego, że wyrządzona została ci szkoda medyczna.

Samej dokumentacji szpital czy inna placówka zdrowia ci nie wyda ale wyda wypis, odpis lub kopię poświadczoną za zgodność. Zgodnie z prawem (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta tj. Dz. U. z 2012 poz. 159) przysługuje ci też prawo przejrzenia swojej dokumentacji medycznej, a także można żądać wydania oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, gdy żąda tego np. inny podmiot leczniczy lub sąd.

Wydanie dokumentacji wiąże się niestety z koniecznością zapłacenia za kopię odpis czy wypis. Nie jest to mała opłata i czasem gdy dokumentacja jest obfita są to duże kwoty. Zdarza się, że złożenie wniosku dokumentację z prośbą o zwolnienie z opłaty jest uwzględniany choć niestety nie jest to regułą.

Sama dokumentacja medyczna jest teraz prowadzona w wersji papierowej i elektronicznej. Docelowo od 1 sierpnia 2017 roku będzie prowadzona tylko w wersji elektronicznej co ułatwi pracę lekarzom ale także adwokatom gdyż będzie ją znacznie trudniej, mówiąc wprost, sfałszować.

Na moim blogu znajdziesz do pobrania wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej. Jest on uniwersalny i wymaga tylko wydrukowania i wypełnienia w swoje dane. Znajduje się po lewej stronie.

Zapraszam do komentowania, lektury pozostałych wpisów oraz subskrypcji.

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za błędy medyczne.

Daniel Anweiler        26 października 2015        2 komentarze

Omówiłem już w poprzednich wpisach kogo i o co można pozwać. Przyszła pora, żeby poruszyć kwestię czy nasze roszczenie odszkodowawcze nie przedawniło się?

W dzisiejszym wpisie opowiem o tym kiedy następuje przedawnienie roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego błędem medycznym, jakie roszczenia objęte są przedawnieniem, od kiedy zaczynamy liczyć okres biegu przedawnienia.

Co do zasady przedawnienie roszczeń dotyczących szkody na osobie następuje po upływie lat trzech od momentu kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Przedawnienie dotyczy zarówno roszczeń majątkowych tj. odszkodowania czy renty ale także roszczeń nie majątkowych czyli zadośćuczynienia.

No dobrze mógłbym na tym skończyć wpis. Wszystko przecież jest jasne, ale nie do końca.

Wyjaśnienia wymagają zwroty dowiedział się o szkodzie oraz dowiedział się o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Ma to często kluczowe znaczenie w sprawach w których nie od razu okazuje się, że lekarz popełnił błąd lub dopiero po czasie skutki zachowania lekarza dają o sobie znać. Prosty przykład: zaszycie chusty w polu operacyjnym lub błędna diagnoza i co za tym idzie wdrożenie niewłaściwego leczenia. Nie wiemy, że jesteśmy poszkodowani ale zdarzenie czyli błędne działanie lekarza już nastąpiło.

Nie ma tu żadnych wątpliwości, że źle przeprowadzony zabieg czy operacja w wielu przypadkach daje się ustalić od razu. W przypadku kiedy błędne działanie lekarza swoje skutki ma dopiero w przyszłości to dopiero od momentu w którym uświadomiliśmy sobie, że nie byliśmy właściwie leczeni liczymy bieg terminu przedawnienia. Gdyby było inaczej poszkodowany nie byłby odpowiednio chroniony i nie mógłby w wielu przypadkach dochodzić swoich praw w sądzie. Dowiedzenie się o szkodzie to ustalenie czy w danych okolicznościach i przy naszym stanie wiedzy jesteśmy w stanie stwierdzić, że została wyrządzona mam szkoda. Dopiero od tej chwili liczymy bieg trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia.

Aby termin przedawnienia rozpoczął swój bieg konieczne jest też abyśmy wiedzieli przeciwko komu mamy skierować nasze powództwo. To kiedy dowiedzieliśmy się o osobie obowiązanej do naprawie szkody najlepiej, moim zdaniem, wyjaśnia Sąd Apelacyjny w Katowicach w swoim wyroku z 19.09.2014 roku (sygn. akt I ACa 349/14). Sąd wskazuje, że jeżeli wytoczyliśmy przeciwko określonej osobie powództwo o naprawienie szkody medycznej będąc przekonani, że jest ona za nią odpowiedzialna to gdy okaże się w trakcie procesu, że nie jest ona za szkodę odpowiedzialna to bieg trzyletniego terminu przedawnienia liczy się od momentu gdy dowiedzieliśmy się, że odpowiedzialny jest ktoś inny.

Upływ trzyletniego terminu przedawnienia oznacza, że nasze powództwo może spotkać się z zarzutem przedawnienia podniesionych przez pozwanego, którym jest za zwyczaj szpital lub ubezpieczyciel reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. W takim przypadku nasze powództwo zostanie oddalone a my możemy zostać obciążeni kosztami postępowania oraz kosztami adwokata drugiej strony.

Gdy nie jesteśmy pewni czy nasze roszczenie nie uległo przedawnieniu najlepiej udać się do adwokata który zajmuje się na co dzień dochodzeniem odszkodowań za błędy medyczne. Taki fachowiec stwierdzi czy nasza sprawa może być wniesiona do sądu bez obaw o spotkanie się z zarzutem przedawnienia roszczenia.

 Zapraszam do lektury pozostałych wpisów, komentowania i subskrypcji.