Przedawnienie karalności czynu

Daniel Anweiler        07 listopada 2018        Komentarze (0)

Przedawnienie karalnościZ poprzedniego wpisu już wiesz, że organ procesowy może odmówić wszczęcia śledztwa ale nie zdarza się to za często w praktyce gdyż prokurator nie jest biegłym lekarzem i nie wie czy w sprawie popełniono błąd medyczny który skutkuje odpowiedzialnością karną lekarza czy też innego członka personelu czy też pomimo błędu nie można nikomu przypisać odpowiedzialności karnej. Konieczna jest opinia biegłego lekarza sądowego. Gdyby coś takiego miało miejsce konieczne jest zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa czy dochodzenia z argumentacją, że nie było przeprowadzonego dowodu z opinii biegłego.

Są jednak, jak to zawsze w prawie bywa, wyjątki od tejże zasady, że prokurator musi wystąpić o wydanie opinii przez biegłych lekarzy. W szczególności takim wyjątkiem jest sytuacja gdy w sprawie zachodzi przedawnienie karalności czynu.

W praktyce prokuratorsko – sądowej czyny błędów medycznych kwalifikuje się z reguły z art. 160 § 2 k.k. lub 160 § 3 k.k. taka kwalifikacja prawna wyznacza potem kwestie dotyczące przedawnienia.

To właśnie przedawnienie możliwości dochodzenia odpowiedzialności karnej jako pierwsze sprawdza organ prowadzący postępowanie karne. W przypadku odpowiedzialności karnej za szkodę medyczną opiera się na wskazanej wyżej kwalifikacji. W przypadku art 160 § 2 k.k. okres przedawnienia po jakim nie można ścigać przestępstwa to 10 lat. W przypadku nieumyślnej postaci tego przestępstwa wskazanej w art 160 § 3 k.k. termin upływu karalności przestępstwa wynosi 5 lat.

W obu przypadkach gdy nastąpi przedawnienie karalności przestępstwa organ prowadzący postępowanie odmówi wszczęcia postępowania ze względu na przedawnienie karalności. W przypadku takiego postanowienia organu prowadzącego postępowanie nie za bardzo można dużo zdziałać choć nie jest to jeszcze koniec sprawy. W przypadku odmowy wszczęcia postępowania gdy przyjęto, że kwalifikacja prawna jest z art 160 § 3 k.k. można argumentować, że działanie lekarza należy zakwalifikować z art 160 § 2 k.k. Takie zażalenie jest bardzo trudne do wywiedzenia nie mając opinii biegłego ale jeżeli materiał dowodowy pozwala na taką argumentację trzeba spróbować.

Photo by rawpixel on Unsplash

Odmowa wszczęcia śledztwa

Daniel Anweiler        02 października 2018        Komentarze (0)

Odmowa wszczęcia śledztwaZłożyłeś zawiadomienie i wiesz już co dalej się  z nim dzieje. Prokuratura lub pod jej kierownictwem Policja podjęła czynności sprawdzające. Ile zatem mają organy postępowanie przygotowawczego  żeby podjęć decyzję o wszczęciu postępowania i co się dzieje jak podejmą negatywną decyzję.

Organ prowadzący postępowanie ma na przeprowadzenie czynności sprawdzających 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia.

W wyniku czynności sprawdzających organ prowadzący postępowanie może podjąć decyzję o odmowie wszczęcia postępowanie przygotowawczego w sprawie medycznej. Nie zdarzyło mi się to jeszcze w ciągu 12 lat praktyki w adwokaturze ale zawsze taka procesowa możliwość istnieje. Nie zdarzyło mi się spotkać z taką decyzją na moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dlatego, że w sprawach karnych medycznych konieczne elementem do podjęcia jakiejkolwiek decyzji procesowej jest opinia biegłych wydana na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego

Gdyby jednak bez tej opinii organ prowadzący postępowanie odmówił wszczęcia postępowania to możesz złożyć na to zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. W zażaleniu musisz wskazać, że decyzja została podjęta przedwcześnie gdyż nie przeprowadzono dowodu z opinii biegłego a organ prowadzący postępowanie nie jest lekarzem zatem musi się podpierać opinią specjalistów.

Zażalenie do Sądu

Sąd podejmie decyzję czy uchylić postanowienie o odmowie wszczęcia ale w zakresie spraw medycznych jest to raczej oczywiste gdyż brak opinii biegłych wskazuje, że decyzja o odmowie jest znacząco przedwczesna. W takim przypadku sprawa zostanie skierowana do ponownego prowadzenia do prokuratury ze wskazaniem co należy wykonać w sprawie czyli przede wszystkim wystąpić o opinię biegłych.

W przypadku gdy sąd nie uwzględni zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania to już za bardzo nic nie można zrobić. Można jedynie starać się zdobyć nowe dowody i przekonać prowadzącego postępowanie za pomocą tych dowodów, że warto jednak wszcząć postępowanie.

Czynności sprawdzające

Daniel Anweiler        05 lipca 2018        Komentarze (0)

czynności sprawdzająceW poprzednich wpisach pokazałem Ci, że czasem zachowanie lekarza może być także czynem zabronionym, jak i gdzie możesz zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz co powinno zawierać takie zawiadomienie. Po złożeniu zawiadomienia organ prowadzący zacznie czynności sprawdzające. W czasie tych czynności przesłucha Cię jako zawiadamiającego i nada Ci status pokrzywdzonego. Jakie jeszcze czynności może przeprowadzić organ prowadzący postępowanie?

Czynności sprawdzające

W czasie tych czynności organ prowadzący postępowanie ma obowiązek przekonać się czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa czy też nie. W związku z tym może wszcząć postępowanie przygotowawcze lub odmówić jego wszczęcia co zdarza się niezwykle rzadko w sprawach o błąd medyczny. Czynnościami procesowymi jakie może podjąć organ prowadzący postępowanie są jak już wspomniałem wyżej przesłuchanie Cię jako zawiadamiającego ale może także zażądać od Ciebie dodatkowych dokumentów np. medycznych pochodzących z prywatnych podmiotów leczniczych, prywatnych opinii medycznych, maili czy smsów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości organ prowadzący postępowanie może żądać nadesłania dokumentacji medycznej dotyczącej osoby pokrzywdzonej.

Czynności sprawdzające mogą trwać maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa. W tym czasie organ prowadzący postępowanie musi podjęć decyzję czy wszczyna postępowanie karne czy też odmawia jego wszczęcia.

No i zaczyna się postępowanie przygotowawcze.

Przesłuchanie pokrzywdzonego

Daniel Anweiler        22 czerwca 2018        Komentarze (0)

Przesłuchanie pokrzywdzonegoW poprzednich wpisach pokazałem Ci, że czasem zachowanie lekarza może być także czynem zabronionym, jak i gdzie możesz zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz co powinno zawierać takie zawiadomienie. Co się dzieje po złożeniu zawiadomienia?

Czynności sprawdzające i przesłuchanie zawiadamiającego

Po złożeniu zawiadomienia i ustaleniu przez organy powołane do prowadzenia sprawy jaki organ i jednostka będą prowadzić sprawę z Twojego zawiadomienia zostaniesz wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka a i w większości przypadków w charakterze pokrzywdzonego. Organ prowadzący przesłuchanie pouczy Cię o Twoich prawach i jeżeli Twoje dobro chronione prawem takie jak życie lub zdrowie zostało zagrożone przez przestępstwo zostanie Ci nadany status pokrzywdzonego w sprawie. Tak samo będzie jeżeli składasz zawiadomienie gdy pokrzywdzonym jest najbliższy który w wyniku błędu lekarza zmarł.Uznanie za pokrzywdzonego oznacza to, że masz prawa strony w postępowaniu i masz wgląd w to co się w nim dzieje na każdym etapie.

Po co przesłuchanie? Przecież wszystko jest napisane w zawiadomieniu.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa inicjuje całe postępowanie ale dopiero Twoje przesłuchanie i złożone w czasie niego zeznanie jest dowodem w sprawie i na jego podstawie organ może zacząć działać i wszcząć postępowanie przygotowawcze. W czasie przesłuchania złożysz także wniosek o ściganie i ukaranie sprawców przestępstwa. Jest to o tyle istotne, że przestępstwo z art 160 § 3 k.k. do ścigania wymaga wniosku o ściganie aby mogło się toczyć.

Zatem tak jak pisałem już w poprzednim wpisie w pisemnym zawiadomieniu nie musisz wdawać się w szczegóły. Szczegóły zdarzeń i to bardzo dokładnie musisz podać w czasie przesłuchania. Możesz w czasie przesłuchanie odwoływać się do dokumentacji medycznej czy też się nią posiłkować. Pamiętaj jednak, że nie możesz czytać z kartki. Mówisz to co pamiętasz i to jak najbardziej szczegółowo. Nie spiesz się wszystko co mówisz i uważasz za istotne musi być zapisane w protokole.

Po zakończonym przesłuchaniu czytasz i podpisujesz protokół. Jeżeli jesteś pokrzywdzonym możesz otrzymać kopie swojego zeznania.

Teraz zostanie podjęta najprawdopodobniej decyzja o wszczęciu postępowania. Zostaniesz o tym poinformowany. Postępowanie ruszy z działaniem.

Co trzeba napisać w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Daniel Anweiler        20 czerwca 2018        2 komentarze

Co trzeba napisać w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwaZ poprzednich wpisów wiesz już, że błędne zachowanie lekarza może spowodować  jego odpowiedzialność karną, wiesz też gdzie złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tylko co w nim napisać no i jakie paragrafy powołać.

Co musi zawierać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Przede wszystkim zawiadomienie musi wskazywać osobę zawiadamiającą. Musisz zatem wskazać swoje dane tj. imię i nazwisko oraz adres. Gdy zawiadomienie nie dotyczy Ciebie to trzeba napisać kogo dotyczy czyli kto ucierpiał w wyniku domniemanego czynu. W dalszej kolejności trzeba wskazać czego dotyczy zawiadomienie. Musisz napisać, że masz podejrzenie iż w czasie leczenia w danym podmiocie leczniczym we wskazanym okresie nastąpiło popełnienie czynu zabronionego na Twoją albo bliskiej Ci osoby szkodę. Nie musisz powoływać wielkiej ilości paragrafów z kodeksu karnego nie jesteś prawnikiem nie masz obowiązku się na tym znać. To wszytko czyli kwalifikację prawną czynu dokona prokurator. Z reguły jest to kwalifikacja prawna z art 160 § 2 i 3 k.k.

Potem musisz uzasadnić dlaczego składasz zawiadomienie. Opisz co się wydarzyło w czasie leczenia i w czym upatrujesz popełnienie błędu przez lekarza lub inny personel medyczny. Uzasadnienie nie musi być długie i nie musisz wdawać się w szczegóły bardzo głęboko. Trzeba podać tylko podstawowe fakty, żeby prokurator prowadzący sprawę wiedział o co chodzi w czasie Twojego przesłuchania.

Na koniec Twój podpis i to wszystko.

A co z dokumentacją medyczną?

Jeżeli posiadasz dokumentację medyczną poświadczoną za zgodność to dołącz ją do zawiadomienia. Organ prowadzący postępowanie na pewno wystąpi o oryginał dokumentacji medycznej do podmiotu leczniczego.

Zawiadomienie możesz złożyć osobiście we właściwym organie powołanym do prowadzenia postępowania lub posłać pocztą listem poleconym najlepiej jeszcze za potwierdzeniem odbioru.

Jak już złożyłeś zawiadomienie czekaj na wezwanie na przesłuchanie w charakterze zawiadamiającego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i ewentualnie pokrzywdzonego.

Co trzeba napisać w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 2