Czynności sprawdzające

Daniel Anweiler        05 lipca 2018        Komentarze (0)

czynności sprawdzająceW poprzednich wpisach pokazałem Ci, że czasem zachowanie lekarza może być także czynem zabronionym, jak i gdzie możesz zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz co powinno zawierać takie zawiadomienie. Po złożeniu zawiadomienia organ prowadzący zacznie czynności sprawdzające. W czasie tych czynności przesłucha Cię jako zawiadamiającego i nada Ci status pokrzywdzonego. Jakie jeszcze czynności może przeprowadzić organ prowadzący postępowanie?

Czynności sprawdzające

W czasie tych czynności organ prowadzący postępowanie ma obowiązek przekonać się czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa czy też nie. W związku z tym może wszcząć postępowanie przygotowawcze lub odmówić jego wszczęcia co zdarza się niezwykle rzadko w sprawach o błąd medyczny. Czynnościami procesowymi jakie może podjąć organ prowadzący postępowanie są jak już wspomniałem wyżej przesłuchanie Cię jako zawiadamiającego ale może także zażądać od Ciebie dodatkowych dokumentów np. medycznych pochodzących z prywatnych podmiotów leczniczych, prywatnych opinii medycznych, maili czy smsów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości organ prowadzący postępowanie może żądać nadesłania dokumentacji medycznej dotyczącej osoby pokrzywdzonej.

Czynności sprawdzające mogą trwać maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa. W tym czasie organ prowadzący postępowanie musi podjęć decyzję czy wszczyna postępowanie karne czy też odmawia jego wszczęcia.

No i zaczyna się postępowanie przygotowawcze.

Przesłuchanie pokrzywdzonego

Daniel Anweiler        22 czerwca 2018        Komentarze (0)

Przesłuchanie pokrzywdzonegoW poprzednich wpisach pokazałem Ci, że czasem zachowanie lekarza może być także czynem zabronionym, jak i gdzie możesz zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz co powinno zawierać takie zawiadomienie. Co się dzieje po złożeniu zawiadomienia?

Czynności sprawdzające i przesłuchanie zawiadamiającego

Po złożeniu zawiadomienia i ustaleniu przez organy powołane do prowadzenia sprawy jaki organ i jednostka będą prowadzić sprawę z Twojego zawiadomienia zostaniesz wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka a i w większości przypadków w charakterze pokrzywdzonego. Organ prowadzący przesłuchanie pouczy Cię o Twoich prawach i jeżeli Twoje dobro chronione prawem takie jak życie lub zdrowie zostało zagrożone przez przestępstwo zostanie Ci nadany status pokrzywdzonego w sprawie. Tak samo będzie jeżeli składasz zawiadomienie gdy pokrzywdzonym jest najbliższy który w wyniku błędu lekarza zmarł.Uznanie za pokrzywdzonego oznacza to, że masz prawa strony w postępowaniu i masz wgląd w to co się w nim dzieje na każdym etapie.

Po co przesłuchanie? Przecież wszystko jest napisane w zawiadomieniu.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa inicjuje całe postępowanie ale dopiero Twoje przesłuchanie i złożone w czasie niego zeznanie jest dowodem w sprawie i na jego podstawie organ może zacząć działać i wszcząć postępowanie przygotowawcze. W czasie przesłuchania złożysz także wniosek o ściganie i ukaranie sprawców przestępstwa. Jest to o tyle istotne, że przestępstwo z art 160 § 3 k.k. do ścigania wymaga wniosku o ściganie aby mogło się toczyć.

Zatem tak jak pisałem już w poprzednim wpisie w pisemnym zawiadomieniu nie musisz wdawać się w szczegóły. Szczegóły zdarzeń i to bardzo dokładnie musisz podać w czasie przesłuchania. Możesz w czasie przesłuchanie odwoływać się do dokumentacji medycznej czy też się nią posiłkować. Pamiętaj jednak, że nie możesz czytać z kartki. Mówisz to co pamiętasz i to jak najbardziej szczegółowo. Nie spiesz się wszystko co mówisz i uważasz za istotne musi być zapisane w protokole.

Po zakończonym przesłuchaniu czytasz i podpisujesz protokół. Jeżeli jesteś pokrzywdzonym możesz otrzymać kopie swojego zeznania.

Teraz zostanie podjęta najprawdopodobniej decyzja o wszczęciu postępowania. Zostaniesz o tym poinformowany. Postępowanie ruszy z działaniem.

Co trzeba napisać w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Daniel Anweiler        20 czerwca 2018        2 komentarze

Co trzeba napisać w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwaZ poprzednich wpisów wiesz już, że błędne zachowanie lekarza może spowodować  jego odpowiedzialność karną, wiesz też gdzie złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tylko co w nim napisać no i jakie paragrafy powołać.

Co musi zawierać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Przede wszystkim zawiadomienie musi wskazywać osobę zawiadamiającą. Musisz zatem wskazać swoje dane tj. imię i nazwisko oraz adres. Gdy zawiadomienie nie dotyczy Ciebie to trzeba napisać kogo dotyczy czyli kto ucierpiał w wyniku domniemanego czynu. W dalszej kolejności trzeba wskazać czego dotyczy zawiadomienie. Musisz napisać, że masz podejrzenie iż w czasie leczenia w danym podmiocie leczniczym we wskazanym okresie nastąpiło popełnienie czynu zabronionego na Twoją albo bliskiej Ci osoby szkodę. Nie musisz powoływać wielkiej ilości paragrafów z kodeksu karnego nie jesteś prawnikiem nie masz obowiązku się na tym znać. To wszytko czyli kwalifikację prawną czynu dokona prokurator. Z reguły jest to kwalifikacja prawna z art 160 § 2 i 3 k.k.

Potem musisz uzasadnić dlaczego składasz zawiadomienie. Opisz co się wydarzyło w czasie leczenia i w czym upatrujesz popełnienie błędu przez lekarza lub inny personel medyczny. Uzasadnienie nie musi być długie i nie musisz wdawać się w szczegóły bardzo głęboko. Trzeba podać tylko podstawowe fakty, żeby prokurator prowadzący sprawę wiedział o co chodzi w czasie Twojego przesłuchania.

Na koniec Twój podpis i to wszystko.

A co z dokumentacją medyczną?

Jeżeli posiadasz dokumentację medyczną poświadczoną za zgodność to dołącz ją do zawiadomienia. Organ prowadzący postępowanie na pewno wystąpi o oryginał dokumentacji medycznej do podmiotu leczniczego.

Zawiadomienie możesz złożyć osobiście we właściwym organie powołanym do prowadzenia postępowania lub posłać pocztą listem poleconym najlepiej jeszcze za potwierdzeniem odbioru.

Jak już złożyłeś zawiadomienie czekaj na wezwanie na przesłuchanie w charakterze zawiadamiającego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i ewentualnie pokrzywdzonego.

Co trzeba napisać w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 2

Jak i gdzie zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa w czasie leczenia

Daniel Anweiler        19 czerwca 2018        Komentarze (0)

Jak zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwaW poprzednim wpisie opisałem, że błąd lekarza może czasem skutkować jego odpowiedzialnością karną za przestępstwo. No tak ale jak i gdzie zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa przez lekarza czy personel medyczny. Tyle się teraz słyszy o specjalnych działach w prokuraturach ds. błędów medycznych, ale który jest właściwy.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zacząć trzeba od zawiadomienia odpowiedniego organu o tym, że ma się podejrzenie iż w wyniku leczenia mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez lekarzy lub personel medyczny.

Najpierw musisz ustalić gdzie mogło dojść do popełniania  przestępstwa na Twoją szkodę lub szkodę osoby bliskiej. Za zwyczaj będzie to miejsce gdzie Ty lub Twój bliski byliście leczeni gdyż właściwy zgodnie z procedurą karną jest organ w którego okręgu popełniono przestępstwo.

Zatem jak wiesz już gdzie mogło dojść do popełnienia przestępstwa to teraz do którego organu możesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W sprawach przestępstw dotyczących błędów medycznych w Polsce działają w prokuraturze odpowiednie działy zajmujące się ściganiem takich przestępstw. Podział spraw zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości dotyczy prokuratur regionalnych (zastąpiły prokuratury apelacyjne – po jednej na każde województwo) oraz prokuratur okręgowych (po kilka w każdym województwie).

Działy ds. błędów medycznych działające w prokuraturach regionalnych prowadzą lub nadzorują postępowania w  spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka. W prokuraturach okręgowych działy ds. błędów medycznych zajmują się prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.

Oznacza to, że jeżeli masz podejrzenie, że popełniono w czasie Twojego leczenia lub leczenia bliskiej Ci osoby przestępstwo to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa składasz do prokuratury właściwej ze względu na miejsce popełnienia czynu tj. regionalnej lub okręgowej.

Czy lekarz odpowiada karnie za moją szkodę?

Daniel Anweiler        14 stycznia 2018        7 komentarzy

Odpowiedzialność karna lekarzaW poprzednich wpisach omówiłem podstawy związane z odpowiedzialnością za szkodę medyczną. Wiesz już, że za Twoją szkodę odpowiada szpital oraz ubezpieczyciel a czasem także lekarz. Często podczas rozmów z moimi przyszłymi klientami pada pytanie z ich strony „a czy lekarz odpowiada karnie za swój błąd”? Odpowiedź jest jak zwykle prawnicza „to zależy”. No właśnie od czego zależy. Można powiedzieć, że od tego czy jego zachowanie wyczerpało znamiona czynu zabronionego czyli tak naprawdę od oceny faktów i dowodów w sprawie. Ok ale jakie zachowanie jest karalne?

Za jakie zachowanie odpowiada karnie lekarz?

Za zwyczaj kwalifikacją czynu zabronionego jaką się przyjmuje jest kwalifikacja z art 160 § 2 kodeksu karnego. Przepis ten stanowi o odpowiedzialności osoby za narażenie „człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” jeżeli ciąży na niej szczególny obowiązek opieki nad osobą zagrożoną własnie takim niebezpieczeństwem.

Co to zatem oznacza?

Przyjmuje się, że narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w art. 160 k.k., może zostać zrealizowane w jeden z trzech sposobów: przez sprowadzenie zagrożenia, jego znaczące zwiększenie, a także – w przypadku gwaranta nienastąpienia skutku (lekarza, inny personel medyczny) przy przestępstwach z zaniechania – przez niespowodowanie jego ustąpienia albo zmniejszenia.  (wyrok SN z dnia 14 lipca 2011 r., III KK 77/11, OSNKW 2011, nr 10, poz. 94).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2000 r., WA 23/00, LEX nr 532395 skutkiem, o którym mowa w art. 160 § 1-3 k.k. jest nie tylko spowodowanie zagrożenia w sytuacji, w której przed zachowaniem sprawcy żadne niebezpieczeństwo pokrzywdzonemu nie zagrażało, ale także skutek ten będzie miał miejsce wtedy, gdy sprawca swoim zachowaniem zwiększa zagrożenie dla już zachodzącego bezpośrednio niebezpieczeństwa. W szczególności będzie to miało miejsce wtedy, gdy sprawca zobowiązany do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu zaniecha wykonania ciążącego na nim prawnego szczególnego obowiązku.

Co to może oznaczać w przypadku odpowiedzialności lekarza?

Stosownie do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r., V KK 37/04, OSNKW 2004, nr 7-8, poz. 73 skutek czynu zabronionego określonego w art. 160 k.k. może urzeczywistniać się także w zwiększeniu stopnia narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, które wystąpiło już wcześniej, ale jeśli zarzuconym zachowaniem jest nieumyślne zaniechanie ciążącego na oskarżonym obowiązku zapobiegnięcia skutkowi, to warunkiem pociągnięcia oskarżonego (lekarza) do odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 160 § 2 i 3 k.k. jest obiektywne przypisanie mu takiego skutku. Będzie on spełniony wtedy, gdy zostanie dowiedzione, że pożądane zachowanie alternatywne, polegające na wykonaniu przez oskarżonego ciążącego na nim obowiązku, zapobiegłoby realnemu i znaczącemu wzrostowi stopnia tego narażenia. Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2012 r., IV KK 42/12 Sąd Najwyższy stwierdził, że skoro skutkiem przestępstwa jest samo „narażenie” na niebezpieczeństwo (czyli sprowadzenie już samej możliwości wystąpienia określonych niebezpiecznych dla zdrowia lub życia następstw), to odpowiedzialności karnej z art. 160 k.k. podlega lekarz-gwarant, który w wyniku zaniechania udzielenia właściwego świadczenia zdrowotnego zdynamizował swą bezczynnością przebieg i rozwój procesów chorobowych u pacjenta w ten sposób, że zaczęły one bezpośrednio zagrażać jego życiu i zdrowia. Dalej Sąd Najwyższy podkreśla, że ów skutek w postaci narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zachodzi nie tylko wówczas, gdy sprawca swoim zachowaniem ten stan wywołuje lub też zwiększa istniejące już bezpośrednie zagrożenie dla życia albo zdrowia człowieka. Lekarz – jako gwarant życia i zdrowia człowieka jest zobowiązany do tego, by odwracać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, a nie tylko do tego, by go nie zwiększać. Gwarant ma bowiem obowiązek wdrożyć wszystkie te działania, które w warunkach sytuacyjnych, w jakich działa, są według rekomendacji wynikających z aktualnego stanu wiedzy medycznej wymagane jako dające szansę na wykluczenie, ograniczenie czy neutralizację niebezpieczeństwa „pierwotnego” – a nie tylko takie, które mogą do tego prowadzić w sposób pewny. Zakres obowiązków ciążących na gwarancie musi być bowiem definiowany w odniesieniu do tego momentu czasowego w którym on działa, w oparciu o wtedy dostępne mu informacje o okolicznościach stanu faktycznego. W odniesieniu do tego momentu formułowane być winny wnioski co do zakresu realizacji tychże obowiązków i niebezpieczeństw, które wynikać mogą z ich zaniechania.

Zatem lekarz odpowiada poza oczywistym błędnym działaniem, gdy w danych okolicznościach mógł działać w oparciu o posiadaną wiedzę o stanie pacjenta nad którym sprawuje opiekę albo gdy nie zebrał odpowiednich informacji o jego stanie i nie działał prawidłowo lub w ogóle.

Jeżeli masz wątpliwości i chcesz się skonsultować z adwokatem w swojej sprawie skontaktuj się.

adwokat Daniel Anweiler