Przedstawienie zarzutów podejrzanym

Daniel Anweiler        19 maja 2019        Komentarze (0)

Przedstawienie zarzutów podejrzanymSprawa medyczna na etapie prokuratury po uzyskaniu opinii biegłych może się zakończyć na trzy sposoby. Może się zakończyć aktem oskarżenia, umorzeniem sprawy albo wystąpieniem o nową opinię. Szczegółowiej co się w takich przypadkach dzieje możesz przeczytać tutaj.

Przedstawienie zarzutów

Kiedy prowadzący postępowanie zdecyduje o postawieniu zarzutów osobą podejrzanym dostaniesz taką informację do domu pocztą. Możesz być przy takiej czynności obecny.

Po przedstawieniu zarzutów podejrzany albo podejrzani może się wypowiedzieć. Nie są to już jednak zeznania a wyjaśnienia. W chwili postawienia zarzutu zeznania takiej osoby nie są brane pod uwagę. Wynika to ze zmiany roli w procesie karny ze świadka na podejrzanego. W wyjaśnieniach swoich podejrzany może wskazać odmiennie niż w swoich wcześniejszych zeznaniach okoliczności. Może także nic nie powiedzieć.

Po przedstawieniu zarzutu i ewentualnym złożeniu wyjaśnień przez podejrzanego może on złożyć wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków czy też o nową opinię biegłych. W przypadku gdy to zrobi wnioski te mogą zostać uwzględnione przez prowadzącego postępowanie albo nie. Na pewno jednak prowadzący postępowanie po przedstawieniu zarzutów podejrzanemu skieruje sprawę do biegłych w celu wydania przez nich opinii uzupełniającej.

Dlaczego?

Właściwie nie jest to opinia uzupełniając a jedynie pytanie ze strony prowadzącego postępowanie karne czy biegli podtrzymują swoją opinię w sytuacji gdy nie można już wziąć pod uwagę zeznań złożonych wcześniej przez podejrzanego.

Po uzyskaniu uzupełniającej opinii. Przeprowadzeniu wszystkich zgłoszonych przez podejrzanego dowodów albo ich oddaleniu prowadzący postępowanie je zamyka i przygotowuje akt oskarżenia, który składa do właściwego sądu. Dalej sprawą zajmuje się już sąd.

*****

Może Cię zainteresować.

Pytania do biegłych,

Zarzuty do opinii biegłych

Przesłuchanie biegłych

 

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

Co się dzieje po opinii i przesłuchaniu biegłych

Daniel Anweiler        14 maja 2019        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach omówiłem już ostatnią i najważniejszą czynność w postępowaniu przygotowawczym karnym medycznym a mianowicie uzyskanie opinii biegłych oraz ewentualnie jej uzupełnienia a także przesłuchanie biegłych. No dobra jest to kilka czynności procesowych ale składają się w jedną rzecz a mianowicie w decydujący dowód pozwalający na podjęcie decyzji o dalszym losie postępowania.

Sprawa może się potoczyć na dwa a właściwie na trzy sposoby.

Akt oskarżenia

Z punktu widzenia pokrzywdzonego jest to najbardziej pożądany sposób zakończenia postępowania przygotowawczego gdzie po miesiącach oczekiwań wreszcie okazuje się, że można komuś zarzucić błąd medyczny i osoba ta albo osoby będą postawione w stan oskarżenia. Nie od razu po uzyskaniu opinii akt oskarżenia jest formułowany i posyłany do sądu. Trzeba jeszcze trochę czynności procesowych i technicznych wykonać. O tym jak to wszystko wygląda napiszę w następnych postach.

Umorzenie postępowania

Jest to oczywiście nie oczekiwana przez pokrzywdzonego decyzja w sprawie ale nie jest to decyzja ostateczna w sprawie. Przede wszystkim w sprawie przy umorzeniu postępowania można je zażalić do sądu. Oznacza to, że sąd będzie oceniał całość postępowania i stwierdzi czy decyzja prokuratury była prawidłowa. O tym jak napisać zażalenie oraz co się dzieje na posiedzeniu zażaleniowym w następnych postach. Prowadzący postępowanie może także jeżeli pojawią się nowe nieznane wcześniej dowody wznowić umorzone postępowanie i prowadzić je dalej.

Kolejna opinia biegłych

Po uzyskaniu ustnej opinii (przesłuchanie biegłych) prowadzący postępowanie może stwierdzić, że konieczna jest jeszcze jedna opinia innych biegłych. Wtedy zaczyna się nowa procedura z powołaniem, pytaniami i możliwym przesłuchaniem.

*****

Może Cię też zainteresować.

Narażenie na uszczerbek na zdrowiu,

Odpowiedzialność karna lekarza SOR,

Przedawnienie karalności czynu

Przesłuchanie biegłych

Daniel Anweiler        13 maja 2019        Komentarze (0)

Przesłuchanie biegłychZ poprzednich wpisów już wiesz, że możesz brać czynny udział w postępowaniu przygotowawczym w sprawie karnej o błąd medyczny. Po powołaniu biegłych do wydania opinii i ewentualnym zgłoszeniu do nich zarzutów może się okazać, że niezbędnym będzie aby jeszcze dodatkowo przesłuchać biegłych.

Przesłuchanie biegłych

O przesłuchaniu biegłych decyzję podejmie prowadzący postępowanie przygotowawcze jak będzie miał wątpliwości co do treści uzupełniającej opinii. Możesz oczywiście po zapoznaniu się z opinią uzupełniającą zgłosić swoje zastrzeżenia co także może przekonać prowadzącego postępowanie o konieczności przesłuchania biegłych.

Dowód z przesłuchania biegłych odbywa się tak samo jak dowód z przesłuchania świadka. Prowadzący postępowanie zadaje pytania na które chce uzyskać wiążącą odpowiedź. W tym wypadku odpowiedź z zakresu opinii wydanej przez biegłych.

Nie jest to dowód przeprowadzany dość często ale w klinku sprawach zdarzyło mi się już uczestniczyć w przesłuchaniu biegłych w celu uzupełnienia opinii którą wydali w formie ustnej.

*****

Może Cię zainteresować:

Co trzeba napisać w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Na czym polegają czynności sprawdzające w postępowaniu karnym medycznym

Jak wygląda przesłuchanie pokrzywdzonego.

Photo by Ousa Chea on Unsplash

Zarzuty do opinii biegłych

Daniel Anweiler        10 maja 2019        Komentarze (0)

Zarzuty do opinii biegłychPo zawieszeniu postępowania przygotowawczego, trochę czeka poczekać na opinię biegłych. Jak już wreszcie wpłynie to postępowanie, które jest zawieszone zostanie podjęte. Zazwyczaj, choć zdarzają się przypadki, że nie dostaniesz powiadomienie do domu, że możesz się zapoznać z opinią. Warto to zrobić. Dlaczego?

Opinia nie zawsze odpowiada szczegółowo na postawione przez prowadzącego postępowania, a także przez Ciebie (pisałem o tym dlaczego warto brać czynny udział przy przygotowywaniu pytań) pytania zatem warto to zweryfikować przed merytorycznym podjęciem decyzji przez prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Musisz zatem udać się do prokuratury, żeby zapoznać się z treścią opinii. Możesz także wystąpić o kopię ale musisz ją opłacić zanim dostaniesz pocztą do domu. Lepiej jest pojechać zapoznać się z aktami i wykonać fotokopie.

Po analizie opinii, jeżeli nie odpowiada twoim zdaniem na wszystkie pytania lub wymaga uzupełnienia, możesz zgłosić swoje zarzuty do opinii i wnieść i jej uzupełnienie. Taki wniosek składa się do organu prowadzącego postępowania. Nie zawsze Twoja ocena opinii będzie się zgadzać z oceną prowadzącego postępowanie więc Twoje zarzuty mogą zostać nie uwzględnione. Jednakże jeżeli prowadzący postępowanie zgadza się z Twoją oceną opinii, może nawet nie do końca, to wystąpi o uzupełnienie opinii. Uwzględni oczywiście Twoje pytania.

W przypadku gdy nie podzieli Twoich uwag to zakończy postępowanie. O tym napiszę w kolejnych wpisach.

Photo by Michael Longmire on Unsplash

Zawieszenie postępowania przygotowawczego

Daniel Anweiler        09 maja 2019        Komentarze (0)

Zawieszenie postępowaniaW postępowaniu karnym zostałeś już jako pokrzywdzony przesłuchany. Organ prowadzący postępowania w całości zgromadził już dokumentację medyczną. Zostali także przesłuchani dalsi świadkowie w sprawie, Twoja rodzina oraz lekarze i inny personel medyczny. Brałeś także czynny udział w przygotowaniu pytań do biegłych. W końcu udało się wybrać biegłych.

Odbierasz korespondencję z Prokuratury a tu się okazuje, że jest to postanowienie o zawieszeniu postępowania. Zastanawiasz się co to oznacza i dlaczego zawieszenie skoro sprawa toczyła się dotąd dość sprawnie.

Już wyjaśniam o co chodzi.

Zgodnie z art 22 k.p.k. w przypadku zaistnienia długotrwałej przeszkody w prowadzeniu postępowania, która uniemożliwia jego kontynuowanie postępowanie karne należy zawiesić. W samym przepisie wskazane są okoliczności takie jak fakt, że nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody. No ale przecież nie tym postępowaniu. Przepis stanowi jednak, że są to okoliczności wymienione przykładowo gdyż wskazuje na to zwrot „w szczególności…”.

Zatem dlaczego zawieszono postępowanie?

Prokurator zawiesił postępowanie ze względu na to, że długotrwałą przeszkodą jest oczekiwanie na opinię biegłych. Za zwyczaj jest to kilka miesięcy. Nie może być tak, że postępowanie przygotowawcze wisi sobie w próżni dlatego się je zawiesza.

Kiedy odwiesza się zawieszone postępowanie?

Postępowanie odwiesza się a właściwie podejmuje gdy wpłynie opinia. Aby móc coś procesowego zrobić to konieczne jest aby podjąć postępowanie. O takiej czynności procesowej prokuratora zostaniesz poinformowany.

A co dzieje się dalej. O tym w następnym wpisie.

Photo by Marcelo Leal on Unsplash