Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie sądowym

Daniel Anweiler        05 czerwca 2019        Komentarze (0)

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie sądowym

Co się dzieje gdy złożony zostanie już akt oskarżenia?

Gdy złożony zostanie już akt oskarżenia przez prowadzącego postępowanie prokuratora to Twoje prawa jako strony w postępowaniu wygasają. W sprawie stroną staje się oskarżony oraz prokurator jako reprezentant urzędu prokuratorskiego. Nie oznacza to, że tracisz kontrolę nad tym co się dzieje w sprawie. Zależy to tylko od podjęcia przez Ciebie działań. Możesz zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie sądowym.

Jakie masz uprawnienia w procesie przed sądem o błąd medyczny?

W czasie procesu sądowego na pewno będziesz zeznawać jako świadek. To są Twoje podstawowe uprawnienia przed sądem w procesie o błąd medyczny. Twoje zeznania były podstawą rozpoczęcia postępowania w prokuraturze. Wskazałeś w nich okoliczności i fakty jakie spowodowały rozpoczęcie postępowania przygotowawczego czyli po prostu śledztwa. W postępowaniu przed sądem musisz, zgodnie z polskim prawem, powtórzyć to co powiedziałeś w czasie śledztwa w prokuraturze. Po prostu sąd musi to jeszcze raz, pomimo że jest to już napisane w protokole i jest w aktach sprawy, usłyszeć “na własne uszy” Twoje zeznania.

Twoja rola w procesie sądowym o błąd medyczny nie musi się jednak kończyć na byciu tylko świadkiem w procesie przed sądem. Możesz zyskać prawa strony i występować obok prokuratora jako oskarżyciel posiłkowy. 

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym?

Żeby zostać oskarżycielem posiłkowym musisz jeszcze zanim rozpocznie się przewód sądowy czyli zostanie oficjalnie odczytany akt oskarżenia złożyć oświadczenie. W oświadczeniu musisz napisać, chcesz występować w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy gdyż jesteś pokrzywdzonym w sprawie.

Jak i gdzie napisać oświadczenie o chęci bycia oskarżycielem posiłkowym?

Pismo zawierające Twoje oświadczenie o chęci bycia oskarżycielem posiłkowym posyłasz do sądu do którego został wysłany akt oskarżenie. Do jakiego sądu został on posłany dowiesz się z informacji od prokuratora, który poinformuje Cię pisemnie gdzie został złożony akt oskarżenia. Do tego sądu możesz przedzwonić i dowiedzieć się o sygnaturą sprawy nadaną już w sądzie. Będzie ona potrzebna, żeby szybciej zidentyfikować do jakiej sprawy jest złożone Twoje pismo. W treści pisma piszesz, że w związku z tym, że byłeś pokrzywdzonym w sprawie na etapie postępowania w prokuraturze a teraz chcesz skorzystać ze swoje uprawnienia i zgłaszasz się do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy. Prosisz także o informowanie Cię o wszystkich czynnościach w sprawie. Od tej pory sąd będzie Cię informował o wszystkich terminach w sprawie.

Co możesz jako oskarżyciel posiłkowy?

Jako oskarżyciel posiłkowy przed sądem siedzisz obok prokuratora na sprawie sądowej. Możesz zadawać pytania oskarżonemu, świadkom a także biegłym jeżeli mieliby być przesłuchiwani. Oczywiście możesz składać wnioski dowodowe o przesłuchanie kolejnych świadków a także inne wnioski dowodowe choćby z nowych dokumentów medycznych które udało się uzyskać czy też znaleźć. W sprawie oczywiście będziesz musiał złożyć zeznania. Bycie oskarżycielem posiłkowym nie zwalnia Cię z tego obowiązku. Oczywiście gdy skończy się postępowanie przed sądem masz prawo wygłoszenia mowy końcowej zaraz po prokuratorze i żądania określonej kary dla oskarżonego. Gdy nie zgadzasz się z wyrokiem jako oskarżyciel posiłkowy możesz złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku a potem apelację a nawet kasację. 

Zatem jak widzisz będąc oskarżycielem posiłkowym możesz dużo więcej w procesie przed sądem niż tylko złożyć zeznania. Jesteś w procesie stroną ze wszystkimi tego uprawnieniami.

Daniel Anweiler

 

 

Akt oskarżenia

Daniel Anweiler        04 czerwca 2019        Komentarze (0)

akt oskarżeniaPo tym jak zakończą się już wszystkie czynności w postępowaniu przygotowawczym prowadzący postępowanie podejmuje decyzję co dalej zrobić w sprawie. Wszystkie strony przed końcem mogą się zapoznać z zgromadzonymi materiałami postępowania. W przypadku przedstawienia wcześniej zarzutów podejrzanym oraz uzyskaniu opinii uzupełniającej w oparciu o wyjaśnienia podejrzanych lub ich brak prokurator przygotowuje i kieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko osobie bądź osobom co do których ustalono w postępowaniu, że mogą być winne popełnienia przestępstwa.

Akt oskarżenia

Akt oskarżenia kieruje się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.  Jest to sąd w który zgodnie z przepisami prawa jest właściwy ze względu na kwalifikację prawną czynu. Kwalifikacja taka za zwyczaj jest z art 160 k.k. co oznacza, że właściwym jest sąd rejonowy. Miejscowo właściwym jest sąd gdzie popełniono czyn. Miał on miejsce za zwyczaj w szpitalu albo innym podmiocie leczniczym dlatego właściwy jest sąd dla tego miejsca.

Co zawiera akt oskarżenia?

Akt oskarżenia w sprawie medycznej jak i w każdej innej zawiera wskazanie osoby oskarżonej i zarzucanego jej czynu. Do tego jest za zwyczaj obszerne uzasadnienie ze wskazaniem jakie dowody prokurator uznał za przemawiające aby postawić określoną osobę bądź osoby w stan oskarżenia. Wymienia także wszystkie dowody, które chce aby przeprowadzić w czasie postępowania przed sądem.

O sporządzeniu aktu oskarżenia oraz skierowaniu go do sądu jako pokrzywdzony zostaniesz poinformowany. W tym też momencie kończy się Twoje uprawnienie jako strony postępowania w sprawie. Od tej chwili jak sprawa jest w sądzie to oskarżony lub oskarżeni są stroną a z drugiej strony występuje oskarżyciel publiczny czyli prokurator.

Jaką możesz mieć dalej rolę w procesie sądowym?

Oczywiście przepisy przewidują dla Ciebie dalszą rolę w procesie sądowym. Będziesz na pewno występować jako świadek i składać zeznania przed sądem. Możesz także złożyć do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego czyli rozpoczęcia odczytywania aktu oskarżenia wniosek, że jako osoba pokrzywdzona chcesz w sprawie występować jako oskarżyciel posiłkowy. Masz wtedy prawa strony i działasz obok prokuratora.

Photo by ron dyar on Unsplash

Przedstawienie zarzutów podejrzanym

Daniel Anweiler        19 maja 2019        Komentarze (0)

Przedstawienie zarzutów podejrzanymSprawa medyczna na etapie prokuratury po uzyskaniu opinii biegłych może się zakończyć na trzy sposoby. Może się zakończyć aktem oskarżenia, umorzeniem sprawy albo wystąpieniem o nową opinię. Akt oskarżenia poprzedza przedstawienie zarzutów podejrzanym. 

Przedstawienie zarzutów

Kiedy prowadzący postępowanie zdecyduje o tym, że ma nastąpić postawienie zarzutów osobom podejrzanym dostaniesz taką informację do domu pocztą. Możesz być przy takiej czynności obecny.

Wyjaśnienia podejrzanych

Po przedstawieniu zarzutów podejrzany albo podejrzani może się wypowiedzieć. Nie są to już jednak zeznania a wyjaśnienia podejrzanych. W chwili postawienia zarzutu zeznania takiej osoby nie są brane pod uwagę. Wynika to ze zmiany roli w procesie karny ze świadka na podejrzanego. W wyjaśnieniach swoich podejrzany może wskazać odmiennie niż w swoich wcześniejszych zeznaniach okoliczności. Może także nic nie powiedzieć. Od momentu przedstawienia zarzutów podejrzany staje się stroną postępowania. 

Wnioski dowodowe podejrzanych

Po przedstawieniu zarzutu i ewentualnym złożeniu wyjaśnień przez podejrzanego może on złożyć  jako strona postępowania wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków czy też o nową opinię biegłych. W przypadku gdy to zrobi wnioski te mogą zostać uwzględnione przez prowadzącego postępowanie albo nie. Na pewno jednak prowadzący postępowanie po przedstawieniu zarzutów podejrzanemu skieruje sprawę do biegłych w celu wydania przez nich opinii uzupełniającej.

Opinia uzupełniająca

Właściwie nie jest to opinia uzupełniająca jedynie pytanie ze strony prowadzącego postępowanie karne czy biegli podtrzymują swoją opinię w sytuacji gdy nie można już wziąć pod uwagę zeznań złożonych wcześniej przez podejrzanego. Po uzyskaniu uzupełniającej opinii. Przeprowadzeniu wszystkich zgłoszonych przez podejrzanego dowodów albo ich oddaleniu prowadzący postępowanie je zamyka i przygotowuje akt oskarżenia, który składa do właściwego sądu. Dalej sprawą zajmuje się już sąd.

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

Co się dzieje po opinii i przesłuchaniu biegłych

Daniel Anweiler        14 maja 2019        Komentarze (0)

Co się dzieje po opinii i przesłuchaniu biegłychJak może zakończyć się sprawa w prokuraturze?

Sprawa karna medyczna może się zakończyć na dwa a właściwie na trzy sposoby. Jest to akt oskarżenia, umorzenie postępowania albo kolejna opinia biegłych.

Akt oskarżenia

Z punktu widzenia pokrzywdzonego jest to najbardziej pożądany sposób zakończenia postępowania przygotowawczego gdzie po miesiącach oczekiwań wreszcie okazuje się, że można komuś zarzucić błąd medyczny i osoba ta albo osoby będą postawione w stan oskarżenia. Nie od razu po uzyskaniu opinii akt oskarżenia jest formułowany i posyłany do sądu. Trzeba jeszcze trochę czynności procesowych i technicznych wykonać. O tym jak to wszystko wygląda napiszę w następnych postach.

Umorzenie postępowania

Umorzenie postępowania nie jest to oczywiście oczekiwaną przez pokrzywdzonego decyzja w sprawie ale nie jest to decyzja ostateczna w sprawie. Przede wszystkim w sprawie przy umorzeniu postępowania można je zażalić do sądu. Oznacza to, że sąd będzie oceniał całość postępowania i stwierdzi czy decyzja prokuratury była prawidłowa. O tym jak napisać zażalenie oraz co się dzieje na posiedzeniu zażaleniowym w następnych postach. Prowadzący postępowanie może także jeżeli pojawią się nowe nieznane wcześniej dowody wznowić umorzone postępowanie i prowadzić je dalej.

Kolejna opinia biegłych

Po uzyskaniu ustnej opinii (przesłuchanie biegłych) prowadzący postępowanie może stwierdzić, że konieczna jest jeszcze kolejna opinia innych biegłych. Wtedy zaczyna się nowa procedura w której sporządza się pytania do biegłych, można po wydaniu opinii złożyć zarzuty do opinii biegłych oraz możliwe jest przesłuchanie biegłych.

Przesłuchanie biegłych

Daniel Anweiler        13 maja 2019        Komentarze (0)

Przesłuchanie biegłychZ poprzednich wpisów już wiesz, że możesz brać czynny udział w postępowaniu przygotowawczym w sprawie karnej o błąd medyczny. Po powołaniu biegłych do wydania opinii i ewentualnym zgłoszeniu do nich zarzutów może się okazać, że niezbędnym będzie aby jeszcze dodatkowo przesłuchać biegłych.

Przesłuchanie biegłych

O przesłuchaniu biegłych decyzję podejmie prowadzący postępowanie przygotowawcze jak będzie miał wątpliwości co do treści uzupełniającej opinii. Możesz oczywiście po zapoznaniu się z opinią uzupełniającą zgłosić swoje zastrzeżenia co także może przekonać prowadzącego postępowanie o konieczności przesłuchania biegłych.

Dowód z przesłuchania biegłych odbywa się tak samo jak dowód z przesłuchania świadka. Prowadzący postępowanie zadaje pytania na które chce uzyskać wiążącą odpowiedź. W tym wypadku odpowiedź z zakresu opinii wydanej przez biegłych.

Nie jest to dowód przeprowadzany dość często ale w klinku sprawach zdarzyło mi się już uczestniczyć w przesłuchaniu biegłych w celu uzupełnienia opinii którą wydali w formie ustnej.

*****

Może Cię zainteresować:

Co trzeba napisać w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Na czym polegają czynności sprawdzające w postępowaniu karnym medycznym

Jak wygląda przesłuchanie pokrzywdzonego.

Photo by Ousa Chea on Unsplash