Analiza umorzenia

Daniel Anweiler        26 czerwca 2019        Komentarze (0)

Analiza umorzeniaDostałeś do domu pocztą postanowienie o umorzeniu Twojego postępowania. Co teraz zrobić? Możesz złożyć zażalenie na umorzenie sprawy. Konieczna jest jednak najpierw analiza umorzenia postępowania.

Pamiętaj, że w sprawie karnej także można uzyskać rekompensatę majątkową a i wygrana sprawa karna otwiera drogę do łatwiejszego dochodzenia odszkodowania. Także warto walczyć w procesie karnym.

Jako pokrzywdzony masz prawa strony

Czytając postanowienie o umorzeniu postępowania musisz znać całość akt, żeby wiedzieć jaki materiał dowodowy zgromadził prokurator. Wracam zatem do tego, że jako pokrzywdzony masz prawa strony i możesz aktywnie działać w procesie. Warto też regularnie zapoznawać się z tym co jest w aktach. Możesz uzyskać zgodę na fotografowanie akt. Możesz też uzyskać kopie tego co w aktach się znajduje. Po prostu dobrze jest mieć kopię akt pod ręką i nie biegać za każdym razem do prokuratury, która wcale nie musi być przecież blisko.

Czytając postanowienie o umorzeniu musisz zwrócić uwagę na określone okoliczności co do których podniesiesz swoje zarzuty w zażaleniu.

Opinia wymaga oceny przez prokuratora

Przede wszystkim zwróć uwagę czy w postanowieniu prowadzący postępowanie opisuje jaki stan faktyczny w sprawie ustalił. Musi także wskazać jakie fakt wziął pod uwagę oraz co wywnioskował z opinii biegłego. To ostanie jest najważniejsze bo choć to prokurator podejmuje decyzję procesową to nie jest on medykiem. Opiera się w całości na tym co napiszą bądź też powiedzą biegli. Nie oznacza to, że może jednak bezkrytycznie przyjąć “na wiarę” to co podali biegli. Wymaga to także oceny przez prokuratora.

Tutaj powstaje najważniejszy punkt na którym musisz się skupić czytając postanowienie o umorzeniu. Znając materiał dowodowy z całego postępowania oraz mając przeczytaną i przeanalizowaną opinię będzie Ci łatwiej wychwycić, jeżeli są, nieścisłości związane z analizą opinii i podjętą na jej podstawie decyzją o umorzeniu postępowania. Musisz wypisać sobie to co prowadzący postępowanie pominął lub czego nie zauważył. W zażaleniu musisz przekonać sąd, że ważnym jest aby postępowanie było uzupełnione bo przedwcześnie podjęto decyzję o umorzeniu.

Photo by John Sekutowski on Unsplash

Umorzenie postępowania

Daniel Anweiler        25 czerwca 2019        Komentarze (0)

Umorzenie postępowaniaProkurator po zasięgnięciu opinii i odpowiedzi także na Twoje pytania do biegłych . Po tym jak wniosłeś zarzuty do opinii biegłych. W końcu po tym jak nastąpiło przesłuchanie biegłych może podjąć decyzję procesową dotyczącą całego postępowania. Po prostu może je zakończyć. Nie będzie to jednak koniec definitywny w żadnym z dwóch możliwych przypadków. Prokurator może wnieść akt oskarżenia albo podjęć decyzję, że zasadne jest umorzenie postępowania.

Decyzja o umorzeniu postępowania karnego

Zdarza się, że decyzją merytoryczną w sprawie jest decyzja o umorzeniu postępowania karnego. Nie jest to koniec postępowania bo można na taką decyzję złożyć zażalenie. Dlaczego jednak pomimo Twoich zeznań organ prowadzący postępowania je umorzył? Prokurator umarza postępowanie gdy uzna, że nie ma podstaw do dalszego jego prowadzenia. Stwierdza zatem, że czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia. Nie robi jednak tego bez żadnego oparcia w materiale dowodowym. Zazwyczaj opiera się na opinii biegłych z której może, choć za zwyczaj wprost nie wynika, że lekarze nie popełnili błędu. Zostawia to pole do interpretacji do której jest uprawniony prokurator.

Zażalenie na umorzenie postępowania

Masz w postępowaniu prokuratorskim prawa strony. Oznacza to, że możesz wnieść zażalenie na umorzenie postępowania. Uważam jednak, że mając w postępowaniu prawa strony trzeba działać wcześniej. Z doświadczenia wiem, że warto zapoznawać się z opinią biegłych jak tylko przyjdzie. Gdy tylko jest coś nie jasne albo nie odpowiada na wszystkie pytania musisz złożyć do niej zarzuty. Złożenie zarzutów powinno spowodować, że prokurator wystąpi o opinię uzupełniającą. Gdy jeszcze będzie coś nie jasne to zawsze można przesłuchać biegłych. Po prostu musisz być aktywny w procesie i nie zostawiać sobie sprawy na pisanie zażalenia. Wykorzystaj wszystkie możliwości pokrzywdzonego jakie daje postępowanie karne.

Umorzenie postępowania przeciwko osobie

Może się też zdarzyć, że prokurator postawi już określonej osobie zarzuty, jednakże potem podejmie decyzję że zasadnym jest umorzenie postępowania przeciwko tej osobie. Powodów może być do tego kilka. Pierwszy dość oczywisty. Podejrzany zmarł. Nie można zatem prowadzić dalej postępowania. Innym z powodów może być, że biegli zmienią opinią po wyjaśnieniach podejrzanego i stwierdzą, że nie popełnił błędu. W takim przypadku trzeba także być aktywnym w postępowaniu.

We wszystkich przypadkach masz prawo do wniesienia zażalenia. Warto z tego prawa skorzystać. Bądź jednak aktywny w czasie całego postępowania.

Photo by Jose De Queiroz on Unsplash

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie sądowym

Daniel Anweiler        05 czerwca 2019        Komentarze (0)

Co się dzieje gdy złożony zostanie już akt oskarżenia?

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie sądowymGdy złożony zostanie już akt oskarżenia przez prowadzącego postępowanie prokuratora to Twoje prawa jako strony w postępowaniu wygasają. W sprawie stroną staje się oskarżony oraz prokurator jako reprezentant urzędu prokuratorskiego. Nie oznacza to, że tracisz kontrolę nad tym co się dzieje w sprawie. Zależy to tylko od podjęcia przez Ciebie działań. Możesz zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie sądowym.

Jakie masz uprawnienia w procesie przed sądem o błąd medyczny?

W czasie procesu sądowego na pewno będziesz zeznawać jako świadek. To są Twoje podstawowe uprawnienia przed sądem w procesie o błąd medyczny. Twoje zeznania były podstawą rozpoczęcia postępowania w prokuraturze. Wskazałeś w nich okoliczności i fakty jakie spowodowały rozpoczęcie postępowania przygotowawczego czyli po prostu śledztwa. W postępowaniu przed sądem musisz, zgodnie z polskim prawem, powtórzyć to co powiedziałeś w czasie śledztwa w prokuraturze. Sąd musi to jeszcze raz, usłyszeć “na własne uszy” Twoje zeznania.

Twoja rola w procesie sądowym o błąd medyczny nie musi się jednak kończyć na byciu tylko świadkiem w procesie przed sądem. Możesz zyskać prawa strony i występować obok prokuratora jako oskarżyciel posiłkowy. 

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym?

Jeżeli chcesz zostać zostać oskarżycielem posiłkowym musisz jeszcze zanim rozpocznie się przewód sądowy czyli zostanie oficjalnie odczytany akt oskarżenia złożyć oświadczenie. W oświadczeniu musisz napisać, chcesz występować w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy gdyż jesteś pokrzywdzonym w sprawie.

Jak i gdzie napisać oświadczenie o chęci bycia oskarżycielem posiłkowym?

Pismo zawierające Twoje oświadczenie o chęci bycia oskarżycielem posiłkowym musisz posyłać do sądu.  Do którego sądu możesz złożyć swoje oświadczenie dowiesz się z informacji o złożeniu aktu oskarżenia. Dostaniesz taką informację pisemnie do domu. Do tego sądu możesz przedzwonić i dowiedzieć się o sygnaturą sprawy nadaną już w sądzie.  W treści pisma piszesz, że w związku z tym, że byłeś pokrzywdzonym w sprawie na etapie postępowania w prokuraturze a teraz chcesz skorzystać ze swoje uprawnienia i zgłaszasz się do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy. Prosisz także o informowanie Cię o wszystkich czynnościach w sprawie. Od tej pory sąd będzie Cię informował o wszystkich terminach w sprawie.

Co możesz jako oskarżyciel posiłkowy?

Jako oskarżyciel posiłkowy przed sądem siedzisz obok prokuratora na sprawie sądowej. Do Twoich uprawnień należy zadawanie pytań oskarżonemu, świadkom czy też biegłym. Oczywiście możesz składać wnioski dowodowe o przesłuchanie kolejnych świadków a także inne wnioski dowodowe. W sprawie oczywiście będziesz musiał złożyć zeznania. Bycie oskarżycielem posiłkowym nie zwalnia Cię z tego obowiązku. Oczywiście gdy skończy się postępowanie przed sądem masz prawo wygłoszenia mowy końcowej zaraz po prokuratorze i żądania określonej kary dla oskarżonego. Gdy nie zgadzasz się z wyrokiem jako oskarżyciel posiłkowy możesz złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku a potem apelację a nawet kasację.

Zatem jak widzisz będąc oskarżycielem posiłkowym możesz dużo więcej w procesie przed sądem niż tylko złożyć zeznania. Jesteś w procesie stroną ze wszystkimi tego uprawnieniami.

Daniel Anweiler

 

 

Akt oskarżenia

Daniel Anweiler        04 czerwca 2019        Komentarze (0)

akt oskarżeniaPo tym jak zakończą się już wszystkie czynności w postępowaniu przygotowawczym prowadzący postępowanie podejmuje decyzję co dalej zrobić w sprawie. Wszystkie strony przed końcem mogą się zapoznać z zgromadzonymi materiałami postępowania. W przypadku przedstawienia wcześniej zarzutów podejrzanym oraz uzyskaniu opinii uzupełniającej w oparciu o wyjaśnienia podejrzanych lub ich brak prokurator przygotowuje i kieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko osobie bądź osobom co do których ustalono w postępowaniu, że mogą być winne popełnienia przestępstwa.

Akt oskarżenia

Akt oskarżenia kieruje się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.  Jest to sąd w który zgodnie z przepisami prawa jest właściwy ze względu na kwalifikację prawną czynu. Kwalifikacja taka za zwyczaj jest z art 160 k.k. co oznacza, że właściwym jest sąd rejonowy. Miejscowo właściwym jest sąd gdzie popełniono czyn. Miał on miejsce za zwyczaj w szpitalu albo innym podmiocie leczniczym dlatego właściwy jest sąd dla tego miejsca.

Co zawiera akt oskarżenia?

Akt oskarżenia w sprawie medycznej jak i w każdej innej zawiera wskazanie osoby oskarżonej i zarzucanego jej czynu. Do tego jest za zwyczaj obszerne uzasadnienie ze wskazaniem jakie dowody prokurator uznał za przemawiające aby postawić określoną osobę bądź osoby w stan oskarżenia. Wymienia także wszystkie dowody, które chce aby przeprowadzić w czasie postępowania przed sądem.

O sporządzeniu aktu oskarżenia oraz skierowaniu go do sądu jako pokrzywdzony zostaniesz poinformowany. W tym też momencie kończy się Twoje uprawnienie jako strony postępowania w sprawie. Od tej chwili jak sprawa jest w sądzie to oskarżony lub oskarżeni są stroną. Z drugiej strony występuje oskarżyciel publiczny czyli prokurator.

Jaką możesz mieć dalej rolę w procesie sądowym?

Oczywiście przepisy przewidują dla Ciebie dalszą rolę w procesie sądowym. Będziesz na pewno występować jako świadek i składać zeznania przed sądem. Możesz także złożyć do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego czyli rozpoczęcia odczytywania aktu oskarżenia wniosek, że jako osoba pokrzywdzona chcesz w sprawie występować jako oskarżyciel posiłkowy. Masz wtedy prawa strony i działasz obok prokuratora.

Photo by ron dyar on Unsplash

Przedstawienie zarzutów podejrzanym

Daniel Anweiler        19 maja 2019        Komentarze (0)

Przedstawienie zarzutów podejrzanymSprawa medyczna na etapie prokuratury po uzyskaniu opinii biegłych może się zakończyć na trzy sposoby. Może się zakończyć aktem oskarżenia, umorzeniem sprawy albo wystąpieniem o nową opinię. Akt oskarżenia poprzedza przedstawienie zarzutów podejrzanym. 

Przedstawienie zarzutów

Kiedy prowadzący postępowanie zdecyduje o tym, że ma nastąpić postawienie zarzutów osobom podejrzanym dostaniesz taką informację do domu pocztą. Możesz być przy takiej czynności obecny.

Wyjaśnienia podejrzanych

Po przedstawieniu zarzutów podejrzany albo podejrzani może się wypowiedzieć. Nie są to już jednak zeznania a wyjaśnienia podejrzanych. W chwili postawienia zarzutu zeznania takiej osoby nie są brane pod uwagę. Wynika to ze zmiany roli w procesie karny ze świadka na podejrzanego. W wyjaśnieniach swoich podejrzany może wskazać odmiennie niż w swoich wcześniejszych zeznaniach okoliczności. Może także nic nie powiedzieć. Od momentu przedstawienia zarzutów podejrzany staje się stroną postępowania. 

Wnioski dowodowe podejrzanych

Po przedstawieniu zarzutu i ewentualnym złożeniu wyjaśnień przez podejrzanego może on złożyć  jako strona postępowania wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków czy też o nową opinię biegłych. W przypadku gdy to zrobi wnioski te mogą zostać uwzględnione przez prowadzącego postępowanie albo nie. Na pewno jednak prowadzący postępowanie po przedstawieniu zarzutów podejrzanemu skieruje sprawę do biegłych w celu wydania przez nich opinii uzupełniającej.

Opinia uzupełniająca

Właściwie nie jest to opinia uzupełniająca jedynie pytanie ze strony prowadzącego postępowanie karne czy biegli podtrzymują swoją opinię w sytuacji gdy nie można już wziąć pod uwagę zeznań złożonych wcześniej przez podejrzanego. Po uzyskaniu uzupełniającej opinii. Przeprowadzeniu wszystkich zgłoszonych przez podejrzanego dowodów albo ich oddaleniu prowadzący postępowanie je zamyka i przygotowuje akt oskarżenia, który składa do właściwego sądu. Dalej sprawą zajmuje się już sąd.

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash